Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Ons programma Deel 3

Ons programma Deel 3
Afdeling

Veilig en vlot bereikbaar, proper en gezond

Leerrijk, ontspannend en plezant

Veilig en vlot bereikbaar, proper en gezond

Veilig en vlot bereikbare gemeente

Actiepunten voor een veilig en vlot bereikbare gemeente:

Toegankelijke gemeente

Een beleid dat zich richt op de bereikbaarheid van onze gemeente geeft ruimte aan fietsers en voetgangers, investeert in openbaar vervoer en zorgt dat dit ook toegankelijk is voor gehandicapten, mindervaliden en senioren. Wonen in de kern van de gemeente betekent immers dat daar ook ( gezins)wagens moeten worden geparkeerd. Het Vlaams Belang wijst er dan ook op dat in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid ruimte voor de auto moet blijven.

 • De gemeente moet in overleg met De Lijn werk maken van enkeleontbrekende lijnen. Zo is er geen verbinding tussen Baal en Begijnendijk en moeten inwoners van Baal eerst naar Tremelo komen om uiteindelijk de bus naar Leuven te nemen. De lijn 530 vanuit Mechelen zou men moeten doortrekken tot Baal.
 • Voor fietsen en motoren moeten specifieke parkings worden voorzien.
 • De gemeente moet de Vlaamse overheid aanporren tot aanleg van fietsostrades.

Verkeer laten doorstromen

Het Vlaams Belang pleit voor een veilig verkeer, maar ook voor een vlot verkeer.

 • Door het gebruik van ‘slimme verkeerslichten’ kunnen de wachttijden aan de verkeerslichten zo kort mogelijk worden gehouden.
 • Zones met snelheidsbeperkingen van 30 km per uur moeten doordacht worden afgebakend. Ze moeten beperkt worden tot gevoelige punten zoals bijvoorbeeld scholen, enz…
 • Vrachtwagenchauffeurs moeten weten via welk wegennetwerk zij zich mogen verplaatsen en via welke wegen dat op de meeste vlotte manier kan. GPS-toestellen voor vrachtwagens moeten dat aangeven. De gemeente moet de informatie daarvoor leveren.

Stipt, comfortabel en veilig openbaar vervoer

Vlamingen zijn bereid het openbaar vervoer te nemen als alternatief voor het filerijdende autoverkeer. Veel scholieren, maar ook mensen die in een aangrenzende gemeente werken, combineren bus en fiets. Zij rekenen erop hun fiets veilig te kunnen stallen en niet in het minst dat de bussen stipt rijden.

De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) vestigde er half 2017 terecht de aandacht op dat zelfs met de modernste laagdrempelige autobussen mensen met verminderde mobiliteit er niet in lukken zelfstandig, vlot en veilig het openbaar vervoer te gebruiken wanneer de haltes voor hen niet toegankelijk zijn. De bevoegdheid voor het inrichten van de bushaltes ligt bij de wegbeheerder. Dat wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor heel wat haltes. Daaraan mankeert echter nog heel wat. Toegankelijkheid houdt immers in dat de halte zelf op een vlotte manier kan bereikt worden, zonder obstakels op de voetpaden.

Een betere toegankelijkheid van de bushaltes komt niet alleen personen met een handicap ten goede, maar alle inwoners. Dus ook ouderen, ouders met een kinderwagen, mensen die tijdelijk slecht te been zijn, enz..

 • Aan bushaltes moeten goede onderhouden fietsstallingen worden voorzien.
 • Er moeten voldoende bushaltes zijn. Zeker een halte aan de belangrijkste voorzieningen. Momenteel is er geen halte aan Huize De Veuster. Dit moet aangevraagd worden bij De Lijn.
 • De frequentie van het aanbod aan bussen moet aangepast zijn aan het aantal reizigers zodat zij zich tijdens de spits niet op overvolle voertuigen moeten proppen.
 • Elke halte moet toegankelijk zijn voor slechtzienden en mensen met een handicap.

Voetgangers en fietsers tellen mee.

Korte verplaatsingen kunnen te voet worden afgelegd. Voor wie iets verder moet is de fiets een alternatief. Heel wat voet- en fietspaden zijn echter te smal of liggen te dicht bij het autoverkeer.

 • Fiets- en voetpaden moeten waar mogelijk afgescheiden, goed afgebakend en zo breed mogelijk worden aangelegd.
 • Oversteekplaatsen waar fietsers voorrang hebben, moeten daarnaar worden ingericht. De voorrangsregeling moet zeer duidelijk met verkeersborden en schildering op het wegdek worden aangegeven.
 • Er moet aandacht besteed worden aan goede fietspaden zonder putten en bulten ( bijvoorbeeld slechte staat fietspad Kruisstraat).
 • Trage wegen inrichten als alternatief voor drukke wegen.
 • De oversteektijd op de zebrapaden en de fietsoversteekplaatsen moet afgestemd zijn op senioren en mindervaliden.
 • Essentiële maar gevaarlijke oversteekplaatsen in de kern van Tremelo en Baal moeten aangepast zijn voor mindervaliden, slechtzienden, blinden en ouderen.
 • Aan de openbare gebouwen en aan druk bezochte plaatsen in de gemeente moeten fietsparkings worden voorzien.
 • De gemeentelijke sport- en seniorendiensten moeten een opleiding elektrische fietsen opnemen in hun dienstenpakket. Opfrissingscursussen, die zeker moeten aangemoedigd worden voor senioren, vervolledigen dat pakket.
 • Zebrapaden moeten opvallen in het straatbeeld. Daarom moet extra verlichting voorzien worden.

Winterellende voorkomen

In de winterperiode gebeurt het meer dan eens dat de wegen in Tremelo en Baal er spekglad bijliggen terwijl dit in de buurtgemeenten niet het geval is. Dit is een zeer gevaarlijke situatie die niet kan getolereerd worden. Daarom moet er voldoende gestrooid worden op de grote en kleinere wegen en ook preventief indien men ijzel verwacht. De gemeente moet ervoor zorgen dat er steeds genoeg strooizout in voorraad is.

Motoren en scooters

Het Vlaams Belang wil dat bij wegenwerken meer rekening wordt gehouden met de veiligheid van motor- en scooterrijders. De gemeente schildert en herschildert elk jaar wegmarkeringen. Zij moet daarvoor gebruik maken van de stroevere verven die daarvoor op de markt zijn zodat watergladde wegmarkeringen worden vermeden.

Propere gemeente

Actiepunten voor een propere gemeente:

Snelle interventie

 • Elke wijk van de gemeente moet op geregelde tijdstippen bezocht worden door een ploeg straatvegers eventueel middels een tewerkstellingsproject of gemeenschapsdienst.
 • Op inzamelpunten voor afval zoals glasbollen en kledingcontainers dient nauwgezet toegekeken te worden dat er niet wordt gesluikstort. Eventueel mobiele camera’s inzetten.
 • Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd door de gemeentelijke milieudienst ( binnen de 48 uur). Zo is het duidelijk dat de gemeente het probleem opvolgt en wordt vermeden dat de illegale afvalberg nieuwe sluikstorters aantrekt.
 • Jeugdverenigingen en scholen moeten betrokken worden bij opruim- en onderhoudsacties. Dit is een vorm van educatie en burgerzin.

Straten en pleinen duurzaam aanleggen

Het Vlaams Belang heeft steeds gepleit voor een beheerst omgaan met bestrijdingsmiddelen.Dat wil niet zeggen dat we ons er bij neerleggen dat bosjes onkruid en opgeschoten gras vanaf nu simpelweg tot het beeld van straten en pleinen behoort. Fraaie en verzorgde straten en pleinen weren vandalisme en zijn ook nodig om gevaarlijke situaties in het verkeer te vermijden.

 • Voor het aanleggen van voetpaden kan beter worden gewerkt met grotere klinkers en tegels.
 • Fietspaden worden best aangelegd in gesloten beton- en asfaltverharding.
 • Er dient verstandig te worden geïnvesteerd in groenvoorziening zodat het onderhoud minimaal kan worden gehouden. Voor het Vlaams Belang start dat met een juiste keuze van inheemse aanplantingen.

Afvalbeleid is meer dan sorteren

Vlamingen zijn goede afvalsorteerders. We blijken ook steeds minder afval te produceren. Dat de afvalberg per kop gedaald is hebben we te danken aan allerlei kringloopinitiatieven, het aanleggen van composthopen, het hergebruiken van winkeltassen en een nauwgezet sorteren, maar ook de sterk klimmende tarieven voor wie afval aanbiedt spelen een rol. Om het probleem van de afvalberg verder aan te pakken, kiest het Vlaams Belang voor afvalpreventie.

 • Fabrikanten moeten minder verpakkingsafval produceren.
 • Vlaams Belang wil dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra moeten betalen voor deze dienstverlening. Het Vlaams Belang wil dat alle inwoners van Tremelo-Baal een aantal keren per jaar gratis gebruik kunnen maken van het containerpark.
 • De toegang tot het containerpark moet ten allen tijde gratis zijn. In het masterplan containerparken van EcoWerf staat te lezen dat ze een toegangstarief willen invoeren. Het Vlaams Belang is daar resoluut tegen!

Glasbollen

Net zoals de kledingcontainers zijn de glasbollen een aantrekplaats voor sluikstorten. Het is niet enkel een lelijk zicht in het straatbeeld, het zorgt ook voor lawaaioverlast voor de omwonenden. In eerste instantie wil het Vlaams Belang het aan huis ophalen van glas. Indien dit niet kan zijn we voorstander voor het plaatsen van een “ondergrondse kous”. Dit is een glascontainer waar het glas ondergronds stuk springt. Voordeel: geen gevaar meer voor rondspringend glas, de lawaaihinder wordt verminderd, het oogt mooier en het sluikstorten zal verminderen.

Vervuilen tast in de portemonnee
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente de zwerfvuil- en sluikstort-knelpunten inventariseert en in kaart brengt.
 • Er moet getracht worden sluikstorters te betrappen.
 • Sluikstorters die worden betrapt betalen de opruimkosten en worden keihard beboet.
 • Daar waar zwerfvuil of sluikstorten een aanhoudend probleem vormen, kunnen bewakingscamera’s worden ingezet om overtredingen vast te stellen. De overtreder moet dan beboet worden.

Openbare toiletten

Het Vlaams belang dringt aan op het plaatsen van openbare toiletten in de buurt van de belangrijkste bushaltes, zijnde de bushalte aan de parking Vinneweg en aan het OCMW in Baal.

Gezonde gemeente

Actiepunten voor een gezonde gemeente:

Landelijke gebieden vrijwaren

Illegaal kappen van bomen aan banden leggen

Dit kan gebeuren door een strenge controle en bestraffing. Het groene karaktervan onze gemeente moet beschermd worden. Elke ten onrechte gekapte boom dient vervangen te worden naast het betalen van een boete.

Geen horizon van windturbines

Momenteel staan er nog geen windturbines in Tremelo-Baal. Het Vlaams Belang wil dat de gemeente de argumenten van actiecomités die zich tegen de inplantingen van windturbines in gebieden van open ruimte verzetten, ernstig nemen en principieel negatief adviseren in de vergunningsprocedure.

Natuur en landbouw verweven

 • Het organiseren van een lokale landbouwmarkt kan plaatselijke, familiale telers en consumenten rechtstreeks met mekaar in contact brengen en een afzetmarkt met korte keten creëren.
 • Het Vlaams Belang pleit er sterk voor dat wanneer landbouwbedrijven verantwoord willen uitbreiden, de gemeente zich in haar advies laat leiden door decreetgeving en niet door de eisen van allerhande actiecomités.

Investeren in riolen én grachten

De Vlaamse steden en gemeenten hebben op het vlak van de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel nog een hele inspanning te leveren. Tegelijk hebben ze af te rekenen met verouderde en slecht onderhouden bestaande riolen. In Tremelo-Baal is men al een aantal jaren bezig met het vervangen van oude rioleringen daar waar er wegenwerken zijn.

Willen we bereiken dat tegen 2027 het Vlaamse grond- en oppervlaktewater van voldoende goede kwaliteit zal zijn, zoals de EU-richtlijn inzake integraal waterbeleid dat oplegt, dan zullen de lokale besturen hun aandeel in de saneringsbijdrage dat wordt verrekend via de waterfactuur, volledig moeten investeren in waterzuivering en allicht dienen aan te vullen met geld uit de algemene middelen. Woningen die niet op het rioleringsnet kunnen aangesloten worden, zullen in eigen waterzuivering moeten voorzien. De gemeente moet die verantwoordelijkheid nemen.

 • De gemeente moet de individuele installaties voor afvalwaterbehandeling financieren van de woningen die niet op de riolering kunnen worden aangesloten.
 • Goed onderhouden grachtenstelsel zijn van groot belang.
 • Het hergebruik van regenwater moet worden gestimuleerd.
 • Waar mogelijk moeten waterdoorlatende verhardingsmaterialen worden gebruikt, zowel door de gemeente als door particulieren.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente de watertoets nauwgezet uitvoert. Als er te grote risico’s zijn op wateroverlast moet worden beslist beperkingen op te leggen of helemaal geen vergunning te verlenen.

Een vijfde van de oppervlakte van België is bebouwd. Het regenwater dringt daar amper in de grond en komt voornamelijk terecht in de riolen. Bij hevige regenval kunnen die moeilijk alle water slikken en kunnen straten onderlopen. De gemeente moet voldoende aandacht hebben voor de waterbeheersing op haar grondgebied. In de strijd tegen overstromingen is een goede afwatering bijzonder belangrijk.

Leerrijk, ontspannend en plezant

Cultuur en onderwijs

Actiepunten voor een leerrijke gemeente:

Talent en initiatief ontvouwen

Voor een gezond sociaal weefsel is een rijk en gevarieerd cultuuraanbod noodzakelijk. Participatie in het culturele leven stimuleert de cohesie binnen de gemeenschap. De gemeente moet zich daar actief voor inzetten. De gemeente moet vooral logistieke ondersteuning en stimulansen bieden. Geld voor cultuur kan alleen wanneer de gesubsidieerde cultuurvorm een maatschappelijke meerwaarde creëert.

 • Aankomend talent en kunstenaars wensen wij ten volle te ondersteunen. Dat gebeurt door het ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimtes zoals bijvoorbeeld leegstaande winkelruimtes in samenspraak met eigenaars.

Bibliotheek

De vernieuwing van de bibliotheek in Tremelo zal in de loop van 2018 klaar zijn.

Aan de nieuwe bibliotheek is er een ruimte voorzien die verenigingen kunnen gebruiken voor allerlei activiteiten.

Een moderne bibliotheek gaat veel verder dan het klassiek uitlenen, maar digitaliseert en heeft oog voor nieuwe media., organiseert cursussen en ziet in de vergrijzende samenleving een nieuwe doelgroep. De samenwerking met scholen, buitenschoolse opvang, rusthuizen, enz.. is zeer belangrijk.

‘Games’ ( computerspellen) die beroep doen op interactie, creativiteit en artistieke ontwikkeling kunnen een plaats hebben in de uitleencollectie en voor jongeren de drempel naar de bibliotheek verlagen.

 • Bibliotheken zien we evolueren naar knooppunten van gedrukte en digitale informatie. De gemeente moet de bibliotheek promoveren tot een plaats waar de inwoners beleidsdocumenten kunnen raadplegen, plannen kunnen inzien en inspraakvergaderingen kunnen worden georganiseerd.

Geen islamonderricht in onze scholen

Kan het nog wranger? Op een moment dat het jihadistisch geweld in Europa nog maar eens aantikte en de brute aanslagen in Catalonië en Finland slechts enkele dagen oud waren, lekte in de pers onder de titel “ Ze noemen klasgenootjes varkens en bedreigen hen met de vinger over de keel”, een intern verslag uit waarin leerkrachten aangaven dat in een school in het Oost-Vlaamse Ronse kleuters rondlopen die tekenen van radicalisering vertonen. Wanneer de ouders daar over worden aangesproken, blijken ze ermee te lachen en het gedrag van hun kind te steunen, beschreef het rapport.

Radicale moslims voelen zich ongenaakbaar onder andere door toegevingen die scholen aan de islam doen: van halalmaaltijden tot het uitstellen van de start van het schooljaar omdat 1 september 2017 samenvalt met het islamitisch offerfeest. Bij islamitische leerlingen kan dit de indruk doen ontstaan dat zij zich niet moeten integreren.

 • De multiculturele indoctrinatiein het onderwijs moet onmiddellijk stoppen. Onze normen en waarden staan voorop.
 • In onze scholen mogen geen halalmaaltijden worden aangeboden.
 • De gemeentelijke scholen moeten de islamitische hoofddoek weren.

Erfgoed bewaken

Voor het Vlaams Belang vormt erfgoed nooit een obstructie. Erfgoed is een essentieel bestanddeel van onze leefomgeving. Het geeft kleur, inhoud en identiteit aan de gemeente. Het wordt gekoesterd door lokale bewoners. Restauratie, heden en toekomst kunnen hand in hand gaan.

Toerisme een troef

Veel lokale besturen schatten de toeristische troeven van hun gemeente onvoldoende in. In Tremelo-Baal zijn er heel wat toeristische troeven waaronder het Damiaanmuseum en het Sven Nys Cycling Center.Maar er kan nog meer!

De gemeente oefent natuurlijk slechts aantrekkingskracht uit op de bezoeker wanneer de onthaal- en verblijfskwaliteit hoog is. Daarom is een professionalisering van het toeristisch onthaal noodzakelijk.

 • Het Vlaams Belang wil dat er werk gemaakt wordt van het archief van Rik Wouters zodat dit voor de volgende generaties bewaard blijft. Er dient een vaste tentoonstellingsruimte te komen die door toeristen kan bezocht worden. Vlaams Belang wil werk maken van een geschikte locatie.
 • Themawandelingen georganiseerd door de toeristische dienst van de gemeente kunnen de aandacht vestigen op onze eigen Vlaamse identiteit, onze manier van leven, denken en handelen.
 • De gemeente kan zich toeleggen op recreatie en landschapsbeleving zoals het afstemmen van het recreatieve aanbod van routes en netwerken met het aanbod van horeca en logies. Lokale ondernemers kunnen betrokken worden bij het uitbouwen van recreatieve voorzieningen.
 • Een kwalitatieve toeristische onthaalinfrastructuur organiseert vorming voor het betrokken gemeentepersoneel, zorgt voor een permanent geactualiseerde toeristische webstek, heeft aandacht voor kindvriendelijkheid en voor personen met een beperking, handelt vragen en klachten van toeristen en bezoekers correct af en volgt de tevredenheid van de toerist over het onthaal op.
 • De gemeente moet blijven beroep doen op vrijwilligers zoals in het Damiaanmuseum en het Sven Nys Cycling Center.
 • Activiteiten zoals de “Kunstroute” en “Tremartre” moeten op de nodige steun van de gemeente kunnen rekenen.
 • De gemeente moet op recepties of andere festiviteiten een beroep doen op muzikanten of muziekgroepen uit onze eigen gemeente. Dit zal een motivatie zijn voor hen.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente betaalbare culturele activiteiten steunt, zowel financieel als logistiek.
 • Wandelen en fietsen is steeds populairder bij het grote publiek en daarom moet onze gemeente zich aansluiten op fiets en wandelknooppunten uit naburige gemeente.

Sport en spel

Actiepunten voor een actieve gemeente:

Sporten in de gemeente

De gemeente moet sportbeoefening maximaal promoten. Moet er daarom een sporthal komen in Tremelo-Baal? Sportfanaten zullen hier volmondig "ja" op antwoorden. Sporthallen kosten echter heel veel geld, zowel voor de bouw als voor het onderhoud ervan en het is de ganse bevolking van onze gemeente die ervoor zal moeten betalen. Met evenveel recht zullen cultuurliefhebbers vinden dat er een culturele zaal moet komen, en wellicht zou ook de jeugd gebaat zijn met een fuifzaal, liever dan onder een tentzeil bang de weersomstandigheden af te wachten. Ook de omwonenden zullen minder geluidsoverlast hebben.

 • Er moet een grondige studie gedaan worden naar een geschikte locatie. Een locatie die niet ten koste gaat van het groen in onze gemeente, die vlot bereikbaar is, met voldoende parking en zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.
 • Er moet een grondige studie gebeuren naar de financiële haalbaarheid. Het kostenplaatje moet op voorhand goed becijferd zijn, zodat de gemeente zich niet in een financieel avontuur stort. Nu wordt er in de begroting slechts 1,5 miljoen euro voorzien van de nodige 3,2 miljoen! Niet realistisch.
 • De inwoners van Tremelo-Baal moeten achter dit project staan. De burgers moeten zich hierover kunnen uitspreken in een referendum.

G-sport hoort erbij

Sporters met een handicap. Soms hebben ze voor het beoefenen van hun sport persoonlijke uitrusting nodig, zoals een aangepaste rolstoel of fiets. In andere gevallen moet de sportinfrastructuur zelf voorzien zijn van aangepast materiaal zoals bijvoorbeeld een zwembadlift of een toestel dat auditieve signalen kan omzetten naar visuele en er moet specifiek sportgerief aanwezig zijn zoals rinkelballen of oriëntatiematten.

 • Het Vlaams Belang wil dat het subsidiebeleid voor sportclubs de gemeentegrens overstijgt wanneer G-sporters niet in de eigen gemeente terecht kunnen maar wel ten volle actief kunnen zijn in een andere gemeente.

Sportraad als vitrine

Een actieve sportraad en een goed uitgebouwde sportdienst zijn noodzakelijk.

 • Als adviesorgaan voor het lokale bestuur is het een taak voor de sportraad om in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst een inventaris op te maken van de sportbehoeften van de bestaande clubs en van potentiële sportmogelijkheden die meer mensen kunnen aanzetten actief sport te beoefenen. De gemeente zegt al jaren dat er nood is aan een sporthal maar wat vinden de sportclubs zelf? Vlaams Belang heeft daar op de dag van vandaag nog geen antwoord op gekregen vanuit de gemeente.

Ruimte voor ontmoeting

Jong, oud en de hele leeftijdsgroep daar tussenin moet zich kunnen ontspannen. In sportclubs, cultuurverenigingen, sociale verenigingen, het uitgaansleven, op speelpleintjes, maar ook in gemeentelijke ontmoetingsruimten die multifunc-tionele mogelijkheden moeten aanbieden. Het lokale vrijetijdsaanbod moet aandacht hebben voor jongeren met een beperking. Zij moeten aan zoveel mogelijk activiteiten kunnen deelnemen.

 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente een polyvalente zaal ter beschikking stelt die zich leent voor het inrichten van vergaderingen, fuiven of als repetitieruimte voor onder meer muziek- en toneelgroepen.

Investeren in jeugdverenigingen

Het Vlaams Belang legt een bijzondere nadruk op het vrijwillige jeugdwerk. Dat vinden we bij uitstek terug in de jeugdverenigingen. Jongeren die zich geheel vrijwillig inzetten, moeten kunnen rekenen op een goed uitgebouwde ondersteuning. Degelijke infrastructuur en een goede werking kosten immers veel geld.

 • De administratieve rompslomp voor jeugdverenigingen moet drastisch worden verminderd.
 • Het gemeentebestuur moet de adviezen van de jeugdraad opvolgen ofwel ernstig gemotiveerd weerleggen.
 • De gemeente moet het schrappen van budgetten voor jeugdwerking vermijden.
 • Jeugdcentra en uitleendiensten moeten verder worden uitgebouwd.
 • Jeugdlokalen moeten kunnen rekenen op gemeentelijke ondersteuning voor inbraak- en vandalismepreventie.

Fuiven

Iedereen, maar vooral jongeren hebben behoefte aan niet-georganiseerde vrije tijd waaronder fuiven. Te strakke regels zijn hier uiteraard uit den boze.

Toch wil het Vlaams Belang niet blind zijn voor mogelijke gevaren, zowel voor de samenleving als voor de jongeren.

Genieten, ja, maar drugs, alcoholmisbruik en geweld verstoren de mooie momenten.

Daarom wil het Vlaams Belang dat er afspraken worden gemaakt met de organisatoren en de jongeren om overlast en misbruiken te voorkomen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt wordt elke fuif een feest zonder drugs, zonder alcoholmisbruik en zonder geweld.