Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Ons programma Deel 2

Ons programma Deel 2
Afdeling

Welvarend, veilig en sociaal

Welvarende gemeente

Actiepunten voor een welvarende gemeente:

Fiscaal rechtvaardig
 • Taksen op ondernemingen die niet opwegen tegen de administratieve werklast die eraan vast hangt, zowel vanuit oogpunt van de gemeente als van de handelaars, moeten worden afgeschaft.
 • Pestbelastingen moeten verdwijnen.

Ondernemers administratief bevrijden

 • De gemeente moet een dienst Lokale Economie oprichten die fungeert als uniek loket voor de handelaars en middenstanders en voor wie in de gemeente een zaak wil opstarten.
 • De gemeente moet een vraag-en informatiepunt hebben dat in staat is ondernemers een snel antwoord op hun vragen te leveren en hen gericht kan begeleiden.
 • Gemeentelijke reglementen die investeringen bemoeilijken, moeten herbekeken worden en zoveel mogelijk verdwijnen.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente zich inschrijft in het ‘only-once’-principe. Het federale en Vlaamse niveau hebben dat principe al aanvaard, de gemeente moet nu aansluiten en daarin een voortrekkersrol opnemen. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd te worden die al bij de overheid bekend zijn.

Winkels in de kern en aan de rand

Middenstand en lokale kleinhandel zijn een belangrijke schakel in de sociale contacten. Het verdwijnen ervan grijpt gevoelig in het wijkleven in en tast het lokale weefsel van de wijk aan. Een bloeiende detailhandel vormt mee het hart van onze gemeente en moet dan ook maximaal gestimuleerd worden.

 • Gelet op de toegevoegde waarde van de kleinhandel voor het sociale weefsel, wil het Vlaams Belang dat het lokaal bestuur werk maakt van sterke winkelgebieden in het centrum van onze gemeente.

Winkelleegstand aanpakken

Wanneer inwoners gevraagd wordt naar de prioriteiten die zij stellen aan een leefbare gemeente, scoort een voldoende aanbod aan winkels zeer hoog. In Tremelo komen winkels meer en meer leeg te staan. Het aanstellen van een ‘centrummanager’ of het invoeren van een taks op leegstand alleen volstaan uiteraard niet om de middenstand opnieuw te doen herleven. Een toverformule bestaat niet, maar alles begint wel met de opmaak van een goed middenstandsplan.

 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de bereikbaarheid van de handelszaken ( zowel met het openbaar vervoer, de wagen, te voet als met de fiets ), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrumgebied, het integreren van de horeca en evenementen, het herwaarderen van de bestaande winkelstraten en het integreren van digitale ondersteunende mogelijkheden.

Bereikbaarheid garanderen

Lokale middenstanders en kleine zelfstandigen vormen nog altijd het weefsel van onze economie. Ze vervullen een zeer belangrijke sociale rol.Dit moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Winkels mogen niet plots moeilijk te bereiken of zelfs helemaal onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld als gevolg van wegenwerken.

 • Het Vlaams Belang wil dat zelfstandigen, kmo’s en middenstanders, en dat zonder administratieve poespas, worden vergoed wanneer zij het slachtoffer zijn van erge hinder, bijvoorbeeld als gevolg van gemeentelijke wegenwerken ( heraanleg centrum Baal). Dat zelfstandigen hun zaak toch trachten open te houden tijdens de werken, mag hen niet uitsluiten van compensatie.

Geen oneerlijke concurrentie van nachtwinkels

 • Nachtwinkels mogen geen uitweg zijn voor minderjarigen om toch makkelijk aan alcoholische dranken te geraken. Uitbaters van nachtwinkels moeten zichzelf een streng alcoholbeleid opleggen en de wetgeving daaromtrent strikt toepassen.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente het aantal nachtwinkels sterk beperkt door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden.

Eerlijke handel mag eigen handelaars niet uitsluiten

 • Het Vlaams Belang geeft voorkeur aan onze eigen handelaars en wil dan ook niet dat ‘Fairtrade’ hen zou uitsluiten van deelname aan leveringen voor de gemeente.

Werken zonder drempel

De vrijblijvende doelstelling om 2% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, wordt ook in Tremelo niet gehaald.

 • Gehandicapten hebben bij aanwervingsprocedures een onmiskenbaar competitief nadeel. Het Vlaams Belang vind het niet meer dan normaal dat de gemeente initiatieven neemt die de tewerkstelling van mensen met een handicap ondersteunen. Kundigheid moet bij aanwerving de doorslag geven, niet eventuele praktische werkplekproblemen die in de meeste gevallen op te lossen zijn.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente aanwervingsquota invoert zodat het afgesproken aandeel van 2% mensen met een handicap in hun personeelsbestand wel wordt gehaald.

Veilige gemeente

Actiepunten voor een veilige gemeente:

Nultolerantie

Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid van een buurt, een wijk, of gemeente verhoogt. Consequent en altijd! Nultolerantie moet ook gelden voor druggebruik, vandalisme en werkelijke overlast.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) juist inzetten

GAS-boetes kunnen nuttig zijn wanneer het gaat om politieovertredingen zoals bijvoorbeeld sluikstorten, zwerfvuil, geluidsoverlast en kleine vormen van hinder. Voor ernstige delicten zijn ze niet geschikt, daar blijft de tussenkomst van een onafhankelijke magistraat noodzakelijk. Misdrijven zoals diefstal, geweld en vandalisme, moeten door justitie worden bestraft en niet met een administratieve boete. GAS-sancties moeten dus correct worden ingezet!

Aanwezige politie

De zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat maakt de politie meer aanspreekbaar en verbetert de samenwerking tussen inwoners en politie. De wijkagent is dikwijls het eerste aanspreekpunt voor overlast, nog voor die zich ontwikkeld heeft tot grotere problemen. De wijkagent heeft dan ook een niet te onderschatten preventieve en proactieve rol.

 • Politiemensen moeten maximaal de straat op. Administratieve taken moeten overgedragen worden naar burgerpersoneel of een gemeentelijkedienst.
 • Vlaams Belang pleit voor meer patrouilles in burger. Roekeloos verkeersgedrag, overlast en straatcriminaliteit zullen dan efficiënter kunnen worden aangepakt.
 • De functie van wijkagent moet worden opgewaardeerd. Ze mag niet worden ingevuld als een soort van uitloopbaan.
 • De politiezone BRT moet beschikken over voldoende operationele interventieploegen. Het Vlaams Belang wil concreet dat binnen de 10 minuten een ploeg ter plaatse kan zijn. Er moet werk gemaakt worden van een inhaaloperatie voor het structurele tekort aan lokale politiemensen.

Aangiftebereidheid verhogen

 • Aangiftebereidheid stimuleren via het beter bekend maken van de elektronische aangifte, het uitbreiden van de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven worden en het verlagen van een technische drempel.
 • Het Vlaams Belang wil dat slachtoffers door de politie of parket worden geïnformeerd over het concrete gevolg dat aan hun aangifte werd gegeven en, in geval van vervolging van de dader, over de uitgesproken sanctie.
 • Er moet bijzondere begeleiding voorzien worden voor ouderen die het slachtoffer zijn geworden van straatcriminaliteit.

Burgers uitnodigen

 • De gemeente moet het inrichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) en Winkel Informatie Netwerken (WIN’s) aanmoedigen.
 • Er mag echter geen enkel misverstand kunnen ontstaan omtrent de taak van burgers in een BIN en handelaars in een WIN. Daarom moeten zij vanuit de politiezone professioneel begeleid worden.

Camera’s kijken mee

Camera’s kunnen zeker en vast bijdragen tot de opheldering van misdrijven die in Tremelo-Baal regelmatig plaatsvinden. Ze kunnen ontradend werken en op openbare plaatsen waar sociale controle tekortschiet een nuttige aanvullende rol spelen.

 • Camera’s kunnen worden geplaatst op locaties die gevoelig zijn voor criminaliteit, daar waar veel volk komt of waar er sprake is van overlast ( sluikstorten op parking Vinneweg, in de buurt van fuiven…).
 • Het effect van de aanwezigheid van camera’s dient regelmatig geëvalueerd te worden.
 • ANPR (Automatische kentekenplaatherkenning) heeft zijn effectiviteit in de bestrijding van criminele feiten al ruimschoots bewezen. Het Vlaams Belang wil dat de gemeente investeert in netwerken van zulke camera’s.

Techno-preventieve maatregelen promoten én nemen

Een inbraak is geen pretje. Wie het meegemaakt heeft, voelt zich machteloos en soms nog lange tijd onveilig. Een onderzoek in Nederland wees uit dat de combinatie van vijf preventieve maatregelen: bij afwezigheid licht laten branden, extra hang- en sluitwerk, extra buitenverlichting, een hond en een inbraakalarm, het risico op een inbraak met een factor 16 verlaagt.

 • De gemeente moet op vraag techno-preventief advies verlenen aan particulieren, handelaars en verenigingen.
 • De gemeente kan standaard een techno-preventief advies ( sloten, grendels, alarm, …) aanbieden voor het openen van een handelszaak.

De gemeente mag zich er niet vanaf maken met het promoten van techno-preventie, ze moet ook zelf maatregelen nemen.

 • De gemeente kan voor inbraakgevoelige handelszaken zoals juweliers of apothekers, op het openbaar terrein, inbraakwerende obstakels ( zoals rampalen) plaatsen.
 • Een netjes onderhouden openbaar domein met voldoende en gerichte straatverlichting, eventueel aangestuurd met sensoren, zal vandalisme, overlast en inbraak ontraden.
 • Het inrichten van speelpleinen en plaatsen waar ouderen kunnen vertoeven, zal de sociale cohesie versterken en sociale controle aanmoedigen.
 • De gemeente moet een premie voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning ( betere sloten, alarmsysteem, enz.). Senioren die alleen thuis wonen, zijn immers kwetsbaar en worden vaak doelgericht door criminelen opgezocht. Busjes pepperspray zijn een prima middel voor burgers die zich willen verdedigen tegen inbrekers.

Drugs: altijd neen!

 • Preventiecampagnes waarin scholen en jeugdverenigingen worden betrokken, zijn een eerste aanpak.
 • Er moeten niet alleen alcohol-, maar ook systematische drugcontroles in het verkeer en op bijvoorbeeld fuiven gehouden worden.

Malafide handelszaken sluiten

Winkeldiefstal bannen

 • De gemeente moet een Winkel Informatie Netwerk (WIN) opstarten zodatalle aangesloten handelaars onmiddellijk door de politie kunnen wordenverwittigd van criminele feiten die zich bij collega-handelaars hebben voorgedaan.
 • Handelaars, maar ook klanten, moet toegelaten worden een op heterdaad betrapte winkeldief tegen te houden tot de politie aankomt. Ook als daar geweld moet worden voor gebruikt.

Brandweer niet vergeten

 • Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester minstens twee keer per jaar effectief verantwoording aflegt omtrent zijn taak in de zoneraad en de besteding van het in de zone ingebrachte geld van de gemeente.
 • Uit een risico-analyse blijkt dat er in de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant nog drie brandweerposten moeten bijgebouwd worden. Die zouden moeten komen in Geetbets, Tremelo-Baal en Pellenberg. Die zones zijn niet snel genoeg bereikbaar en dus wil Vlaams Belang dat hier dringend de nodige investeringen voor gebeuren.

Sociale gemeente

Actiepunten voor een sociale gemeente:

Verborgen armoede opsporen

Om de strijd aan te binden met alle vormen van meer of minder verdoken armoede, met het sociaal isolement en de vereenzaming die eruit kunnen volgen, is een sociaal welzijnsbeleid nodig dat armoede actief opspoort. Een sociale dienst die ervan uitgaat dat mensen in armoede wel zullen aangesproken worden via het gemeentelijke informatieblad om zelf de eerste stap te zetten en zich opsluit in zijn kantoor, zit er compleet naast.

Het is trouwens frappant dat 67% van de Vlaamse lokale besturen op geen enkele manier samenwerkt met Dyzo, het aanspreekpunt voor Vlaamse ondernemers in moeilijkheden, en dus mogelijk geen weet heeft van de armoede bij zelfstandigen. Een goede detectie van armoede is nochtans van essentieel belang.

 • De lokale Welzijnsdienst moet beschikken over een meldpunt waar iedereen ( sociale werker, arts, buur, postbode, school, enz..) een vaststelling van armoede kan signaleren.
 • Goede praktijken die in andere steden en gemeenten reeds gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het detecteren van armoede via de postbode, moeten worden nagevolgd.

Generatiearmoede doorbreken

 • Opnieuw pleit het Vlaams Belang voor een actieve lokale Welzijnsdienst die zich niet opsluit in voorgeschreven taken. Het aanbieden van opleidingstrajecten die kansarmen basisvaardigheden bijbrengen en die waken over de toegankelijkheid tot zorg, gezonde voeding, justitie, vorming, sociale participatie, huisvesting en – niet in het minst – werk, passen hierin.

Geen import van armoede

 • Het Vlaams Belang wil niet dat er nog gefocust wordt op de zogenaamde geïmporteerde armoede. Het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten lossen niets op, maar zorgen enkel voor een aanzuigeffect. Dat moet stoppen!

Sociale fraude bestraffen

 • De financiële middelen waarover onze sociale dienst beschikt, moet terecht-komen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Van zodra maatschappelijke werkers aanwijzingen of vermoedens van fraude hebben, dan dient dit uitgezocht te worden door gespecialiseerde ambtenaren.

Woning voor behoeftige Vlamingen

Als sociale volkspartij wil het Vlaams Belang voor iedereen een kwalitatieve en betaalbare woonst. Elke stad en gemeente moet verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een sociaal huurpatrimonium, zodat personen met een inkomen dat onvoldoende is om een aangepaste private huurwoning te huren, terecht kunnen in een sociale woning in de eigen gemeente. Toewijzingsreglementen moeten een voorrang garanderen voor personen die wonen of werken in Tremelo-Baal.

 • Opdat mensen in woonnood op een professionele wijze kunnen begeleid worden naar aangepaste huisvesting, moet de gemeente een woonbeleid ontwikkelen waarbij alle huisvestingsmogelijkheden – privaat en sociaal – in kaart worden gebracht.
 • Gemeenten moeten ook maximaal gebruik maken van de hen toegekende lokale autonomie om op maat gesneden toewijzingsreglementen voor de sociale huisvesting goed te keuren. Deze toewijzingsreglementen dienen behoorlijke en aangepaste huisvesting te garanderen aan bevolkings-groepen van het eigen volk die het moeilijk hebben om aan een betaalbare woonst te geraken. Voorbeelden zijn sociale seniorenflats of woningen voor eenoudergezinnen.
 • De Vlaamse sociale huisvesting wordt ten gevolge van de massa-immigratie in toenemende mate geconfronteerd met problemen van gettovorming en onleefbaarheid. Daarom moet het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk beperkt worden tot 10% van het huurdersbestand. In de sociale huisvesting mogen enkel vreemdelingen worden toegelaten die minstens zeven van de acht voorbije jaren in ons land hebben verbleven en minstens drie jaar gewerkt hebben.

In november 2016 pakte Vlaams minister van Wonen Homans in de pers uit met het nieuws dat sociale huurders met een levenslang wooncontract die te veel verdienen, zich mogen verwachten aan het betalen van een solidariteits-vergoeding. Sinds 2017 krijgen sociale huurders ook enkel nog tijdelijke contracten aangeboden. De extra factuur samen met de nieuwe contracten moeten er volgens de minister voor zorgen dat sociale huurwoningen enkel nog toekomen aan wie ze echt nodig heeft.

 • Het Vlaams Belang is er geen voorstander van iedereen die een cent te veel verdient uit een sociale woonwijk te zetten. De minister ‘vergeet’ te vermelden dat sociale huurders die te veel verdienen, marktconforme huurprijzen betalen. Het zijn overigens ook deze mensen die sociale huisvesting mee betaalbaar houden en relatief gezien is hun aantal ook niet groot. Het meer verdienen kan trouwens een tijdelijk feit zijn en mensen enkel nog korte huurcontracten geven, zorgt voor een voort-durende onzekerheid.
 • Het Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in Vlaanderen een sociale woning huren, een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland over-maken dat zij er geen onroerend goed in eigendom hebben. Bij vermoeden van fraude moet een onderzoek in het buitenland worden gevoerd. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten – naar Nederlands voorbeeld – in het buitenland zelf actief op zoek gaan naar sociale fraude. Zij kunnen hierbij beroep doen op bepaalde bedrijven die op dat vlak expertise hebben ontwikkeld. Vreemdelingen afkomstig uit landen die niet meewerken aan fraude-opsporing moeten worden uitgesloten van de toegang tot onze sociale huisvesting.

Huisjesmelkerij streng aanpakken

 • De gemeente moet strenge wooninspecties laten uitvoeren in panden waarvan vermoed kan worden dat ze niet beantwoorden aan de minimumnormen van de Vlaamse wooncode;
 • De gemeente moet controleren op overbewoning. Zij dienen na te gaan dat het aantal bewoners effectief overeenstemt met het aantal gedomicilieerden.

Eigen woning, liefst levenslang

Het is de wens van vele Vlamingen zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, liefst levenslang. Die wens verandert niet wezenlijk wanneer mensen zorgbehoevend worden. Zeker niet wanneer ze eigenaar zijn van een woning. Niet alleen het huis of appartement zelf moet daarop afgestemd zijn, dat geldt ook voor de woonomgeving. Het is immers belangrijk dat senioren die niet meer zo mobiel zijn, niet geïsoleerd geraken in hun woning en zo lang mogelijk blijven deelnemen aan het publieke leven. Lokale ondersteuning kan daar mee voor zorgen.

 • Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten, maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum van de gemeente kunnen en durven te verplaatsen.
 • Het OCMW dient bijzondere aandacht te schenken aan thuisverzorging, warme maaltijden, poetsdienst, waakdienst, enz.. voor de ouderen waarvoor verplaatsing buiten moeilijk geworden is of niet meer kan.
 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen, ondersteunt. Combinatiewoningen: flats met ( assistentie) woningen en winkels moeten mogelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van elke bouwaanvraag moet een folder met tips en aandachtspunten omtrent levenslang wonen aan de aanvrager worden overhandigd. Inwoners moeten ook beroep kunnen doen op consulenten voor hun woningaanpassingen.
 • Het Vlaams Belang wil dat een seniorenconsulent wordt aangesteld met een dubbele opdracht: Enerzijds het detecteren van eenzame en geïsoleerde bejaarden en anderzijds hen doorverwijzen naar de juiste instanties om hun levenskwaliteit te optimaliseren.

Steunen wie zorg draagt

Zorg dragen voor kinderen, zorgbehoevende mensen, zieken of ouderen vergt dikwijls een bijzondere inspanning en is een grote uitdaging. Vlamingen zijn bereid die inspanning te leveren. Zij helpen wanneer dat nodig is een zieke, bejaarde of gehandicapte buur, een familielid of iemand uit de vriendenkring. Het Vlaams Belang heeft dan ook groot respect voor de mantelzorger.

 • Het Vlaams Belang wil dat het OCMW instaat voor alle administratieve beslommeringen van wie in de mantelzorg stapt.

Kinderen helpen opvangen

In april 2017 klonk de noodkreet dat Vlaanderen op drie jaar tijd bijna 800 onthaalouders minder telde. Gemiddeld vielen er per week vijf onthaalplaatsen weg. Tussen 2011 en 2014 was hun aantal ook al serieus gedaald. In die periode zijn meer dan 3000 onthaalouders gestopt!De strenge normen voor de opvangplaats, die dikwijls verbouwingen meebrengen en de groeiende administratieve last waren de boosdoeners. Intussen blijven in veel Vlaamse steden en gemeenten lange wachtlijsten voor kinderopvangplaatsen bestaan. Het Vlaams Belang wijst er op dat voor gezinnen kinderopvang vaak een noodzakelijke voorwaarde is voor activering op de arbeidsmarkt!

In Tremelo-Baal neem je contact op met de dienst voor onthaalouders van het OCMW. Je krijgt dan een lijst van beschikbare onthaalgezinnen.

 • De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders uit de buurt.
 • Voor Vlaamse ouders die een opleiding volgen, moet tijdens de lesuren een aanbod van deeltijdse kinderopvang voorzien worden.
 • Er moet voorzien worden in flexibele opvang wanneer ouders slechts enkele uren opvang nodig hebben bijvoorbeeld tijdens een doktersbezoek of een sollicitatie of ziekte van de ouders, onverwacht overwerk, vertraging van het openbaar vervoer,…

Welzijn ook voor dieren

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en zowel een beter toezicht op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn als bij overtreding een consequente bestraffing.

 • Het kweken van huisdieren moet streng worden gereglementeerd.
 • De handel van in ongunstige omstandigheden gefokte gezelschapsdieren, vaak uit Oost-Europa geïmporteerd, moet krachtig worden aangepakt.
 • In ieder provinciaal parket moet een magistraat worden aangeduid als aanspreekpunt en deskundige.
 • Er is reeds een schepen voor Dierenwelzijn maar er moet ook een dienst Dierenwelzijn worden opgericht in Tremelo-Baal. Deze dienst moet beschikken over een eigen meldpunt. Bovendien dient in de politiezone BRT minstens een inspecteur te worden opgeleid tot een deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging.