Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Ons programma Deel 1

Ons programma Deel 1
Afdeling

Herkenbaar, democratisch en goed georganiseerd

Herkenbare gemeente

Actiepunten voor een herkenbare gemeente:

Vlaamse karakter benadrukken

 • Het lokale bestuur moet consequent de Nederlandse taal gebruiken.
 • Ambtenaren die in contact komen met het publiek moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden.
 • Anderstaligen die hun ‘rechten’ willen laten gelden moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.
 • In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt.
 • Premies voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal.
 • Ook marktkramers moeten hun waren in het Nederlands aanprijzen. Zij krijgen slechts een vergunning mits het consequent gebruik van het Nederlands.
 • Het lokale bestuur moet meewerken aan het controleren op niet-Nederlandstalige productinformatie.
 • Het gemeentebestuur bevlagt op 11 juli de openbare gebouwen met de vlag van de Vlaamse gemeenschap en spoort de inwoners aan die dag ook thuis de Vlaamse Leeuw uit te hangen.
 • De gemeente moet er op toezien dat openbare werken ( onder meer door nutsbedrijven) uitgevoerd worden door werknemers die het Nederlands machtig zijn omdat in noodsituaties snelle communicatie met de inwoners noodzakelijk kan zijn.

Vervreemding stoppen

 • Gezinshereniging moet gebeuren in het land van herkomst
 • De gemeente moet sociale woonprojecten oordeelkundig, kleinschalig inplanten zodat ze de sociale mix van een wijk niet breekt en geen aanzet geeft tot het ontstaan van getto’s.

Terugkeerbeleid ondersteunen

 • Illegalen moeten actief worden opgespoord en effectief worden uitgewezen.
 • Criminele vreemdelingen moeten naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.
 • Het Vlaams Belang wil dat binnen het korps van de lokale politie een aparte opsporingsbrigade wordt opgericht die systematische controles uitvoert. In elke politiezone wordt een ‘Meldpunt Illegaliteit’ opgezet.

Opvang asielzoekers: de gemeente beslist.

 • De gemeente moet zich uitdrukkelijk verzetten tegen asielspreidingsplannen van de federale regering.
 • Het Vlaams Belang wil dat wanneer de federale regering wordt geconfronteerd met een plots capaciteitsprobleem in de opvang van vluchtelingen en zich richt tot onze gemeente, de gemeente autonoom moet kunnen beslissen over het aanvaarden of niet van asielzoekers op hun grondgebied. Om de druk op de federale regering om te voorzien in voldoende gesloten opvangcapaciteit te verhogen, dient de gemeente de lokale opvanginitiatieven ( LOI’s) helemaal af te bouwen.

Niet het OCMW van de wereld

Uitgeprocedeerde asielzoekers maken steeds vaker gebruik van het schijnhuwelijk om toch nog verblijfspapieren te bekomen. Vlaanderen kan niet het OCMW van de wereld zijn.

 • Ambtenaren van de sociale dienst mogen zich niet kunnen verschuilen achter hun zwijgplicht om illegalen en personen die zich schuldig maken aan asielfraude, niet bekend te maken bij het gerecht.
 • Schijnhuwelijken en schijnwettelijk samenwonen moeten actief worden opgespoord en gemeld aan het gerecht.

Halt aan de islamisering

 • Huwelijken mogen niet worden voltrokken wanneer de bruid of bruidegom niet de nodige beleefdheid kan opbrengen om de burgemeester, de schepen of het gemeenteraadslid de hand te schudden.
 • Uiteraard moet dit respect ook opgebracht worden voor de ambtenaren die de plechtigheid bijstaan.
 • Het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen moet verboden worden voor gemeentepersoneel.
 • De gemeente mag niet toegeven aan de vraag tot het aanbieden van halalmaaltijden.
 • De gemeente mag niet meewerken aan de bouw van moskeeên.

Steden, dorpen, wijken, straten zonder terreur.

De lokale besturen worden belangrijk geacht in het voorkomen en detecteren van radicalisering. Het is dan ook logisch dat de burgemeester, belast met het handhaven van de orde en van de veiligheid in onze gemeente, daarover volledig geïnformeerd wordt.

 • Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester niet alleen wordt ingelicht over alle personen in de gemeente, die als geradicaliseerde moslim staan geregistreerd. Hij moet ook weten wie daarvan zich na vrijlating uit de gevangenis, binnen zijn ambtsgebied vestigt.

Neen aan onverdoofd slachten

Aangename en leefbare wijken

De woonfunctie van onze gemeente moet tot uiting komen in aangename woonwijk-en. Er zijn heel wat factoren die de leefbaarheid van een wijk mee bepalen. De absolute nummer één, zeker in steden, is het tegengaan van gettovorming. Een goede sociale mix is daarvoor essentieel.

 • De gemeente moet bij de Vlaamse overheid aandringen op een maximum-grens aan vreemdelingen per sociale woonwijk. Er moet een vestigingsstop worden ingesteld voor vreemdelingen.
 • De gemeente moet binnen de wettelijke mogelijkheden voorrang geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken.
 • De lokale huisvestingsmaatschappijen moeten nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands in de sociale huisvesting, zodat elke huurder in de toekomst behoorlijk Nederlands spreekt. Dit zal de leefbaarheid in sociale woonwijken in de hand werken en de vervreemding tegengaan.

Democratische gemeente

Actiepunten voor een democratische gemeente:

Burgemeester rechtstreeks verkiezen

 • Het Vlaams Belang wil niet langer dat de Vlaamse regering een door de verkozenen voor de gemeenteraad voorgedragen kandidaat tot burgemeester benoemt. De gemeenteraadskiezers dienen zelf hun burgemeester te kunnen verkiezen.

Graaicultuur stoppen

Belgisch kampioen 2015 mandaten verzamelen was een Gents gemeenteraadslid voor Groen dat, bezoldigde en onbezoldigde samen, 58 posten wist te vergaren!

De cijfers die het Rekenhof in de zomer van 2017 publiceerde, bevestigden dat Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis zich in 2016 mocht kronen tot Vlaams kampioen van de betaalde mandaten. 19 van de 39 mandaten die hij toen uitoefende, waren bezoldigd.

 • Het Vlaams Belang wil volledige transparantie over de inkomsten van mandatarissen. Alle politieke mandatarissen dienen de inkomsten, inclusief voordelen in natura, verkregen uit hun mandaten permanent openbaar te maken. Dat dient alleszins te gebeuren via de webstek van de gemeente.
Echte inspraak voor de inwoners


In verband met ingrijpende projecten:

 • Inspraakmomenten moeten plaatsvinden bij aanvang van het planningsproces.
 • Het Vlaams Belang wil dat aan elke inspraak georganiseerd door de gemeente, kwaliteitsparameters worden verbonden.
 • Minstens moet objectief de doelstelling van een gepland project worden uitgelegd, moet het draagvlak worden getoetst, moeten de inwoners ruim de tijd krijgen om te kunnen reageren en vragen te stellen.

Burgers beslissen bij referendum

 • Het Vlaams Belang is voorstander van het breed organiseren van volksraadplegingen op gemeentelijk vlak vooral bij grote ingrijpende projecten.
Toegankelijke besturen
 • Er moet aandacht zijn voor elke stap, van de parking tot het loket of het kantoor van de ambtenaar. Dit betekent minstens het voorbehouden van een aantal aangepaste parkeerplaatsen, dat balie en kantoor bereikbaar dienen te zijn zonder drempels of niveauverschillen en dat zitplaatsen en sanitair aangepast zijn voor mensen met een beperking.
 • Een elektronische brievenbus dient niet enkel voor het deponeren van klachten, maar ook voor het stellen van vragen en het aanreiken van suggesties.
 • Een verzakt riooldeksel, een put in de baan, kortom gebreken aan de gemeentelijke infrastructuur , moeten gemeld kunnen worden via het eenvoudig doorsturen van een foto naar de elektronische brievenbus.
 • De gemeente moet een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webstek uitbouwen.
 • Sociale media dienen ingezet te worden als volwaardig communicatiekanaal met de inwoners.
 • De zittingen van de gemeenteraad moeten via ‘ livestream’ worden uitgezonden.
 • De gemeentediensten moeten niet alleen s’avonds maar ook op zaterdagmorgen open zijn.

Het vreemdelingenstemrecht afschaffen

 • Het vreemdelingenstemrecht moet worden afgeschaft.
 • Het Vlaams Belang wil niet dat de gemeente buitenlanders stimuleert om zich in te schrijven als kiezer.

Goed georganiseerde gemeente

Actiepunten voor een goed georganiseerde gemeente:

Competent en vaardig besturen

 • Het schepencollege moet het directiecomité zijn van de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de samenstelling ervan.
 • Bij de interne organisatie van de gemeente moet elke schepen duidelijk afgebakende, homogene bevoegdheidspakketten worden toegekend.
  Het Vlaams Belang wil dat de gemeente niet alleen aan hun ambtenaren, maar ook aan de leden van het schepencollege minimale kwaliteitseisen oplegt.Burgemeester en schepenen die niet stelselmatig deelnemen aan vorming die binnen hun vakgebied past, worden geacht niet aan die kwaliteitseisen te voldoen en moeten door de gemeenteraad met een gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen uit hun ambt kunnen worden gezet.

Gezond investeren

 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeente risicovolle alternatieve financieringsideeën opbergt. De gemeente moet heel open zijn over haar financiële toestand en mag niet komen aandraven met financieringsvormen die kunnen gebruikt worden om het financiële evenwicht te ontwijken.
Burgerbegroting
 • Het Vlaams Belang wil van Tremelo-Baal een modelgemeente maken inzake kostenefficiëntie. De partij wil de invoering van een burgerbegroting waarvoor jaarlijks een vast budget voorzien wordt. Inwoners kunnen beslissen waar dat geld voor gebruikt wordt en kunnen eenmaal per jaar een project indienen ( vb: speeltuin, zitbanken, petanquebaan, enz….).

Plicht tot dienstverlening

Tachtig procent van wat een gemeente doet is dienstverlening. Daarin moeten de inwoners centraal staan. Op vragen moet helder worden geantwoord. Klachten moeten vlot worden afgehandeld.

 • Het Vlaams Belang wil dat de gemeentediensten ondubbelzinnig aangeven binnen welke termijn dienstverlening wordt afgehandeld. Indien een inwoner schade heeft geleden als gevolg van bijvoorbeeld een te laat antwoord, dan moet de klachtenbehandelaar of ombudsdienst de inwoner bijstaan in het zoeken naar een effectieve schadeloosstelling.
Geen geweld tegen ambtenaren


Wanneer de burger een gegronde reden heeft om zware beschuldigingen te uiten ten aanzien van een ambtenaar, dan is het niet meer dan normaal dat er ook gerechtelijke stappen worden gezet . De klager heeft altijd de keuze om naar de rechtbank te gaan indien hij werkelijk denkt een zaak te hebben. Maar ook ambtenaren en de gemeente hebben hun rechten. Zeker wanneer de beschuldiging onterecht is, want ondertussen is hun reputatie wel serieus gedeukt.

 • Bij fysieke bedreiging of het beledigen van ambtenaren moet steeds een proces-verbaal worden opgesteld.
 • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur een draaiboek uitwerkt dat de ambtenaren en bij uitbreiding de gemeente zelf, beter beschermt tegen laster of eerroof.

Fusie of niet?

 • De fusie van Tremelo en Baal in 1976 is niet echt tot ieders tevredenheid verlopen. Net zoals in vele andere gemeente is ze vandaag nog niet verteerd. Dat speelde er zeker in mee dat zelfs met het aanbod tot schuldovername door de Vlaamse regering tot 500 euro per inwoner, het huidige fusieverhaal heel beperkt is gebleven. Het Vlaams Belang pleit in de eerste plaats voor samenwerking met Begijnendijk die later eventueel kan leiden tot een fusie met Tremelo-Baal.

OCMW wordt Welzijnsdienst

 • Het Vlaams Belang wil ervan af dat er een specifiek lokaal bestuur moet zijn dat werkt aan het welzijn van de burgers, los van de gemeentelijke diensten. Modern duurzaam lokaal sociaal beleid wortelt in een geïntegreerd gemeentelijk beleid en niet in de huidige 3084 Vlaamse OCMW-mandaten. Welzijn omvat immers ook aspecten zoals wonen, onderwijs, werk, mobiliteit, toegang tot gezondheidszorg en recht. Dat is dus heel wat breder dan de armoede die meestal in de focus van de OCMW-praktijk wordt geplaatst.
 • Het huidige OCMW dient als een Welzijnsdienst volledig te worden geïntegreerd binnen de gemeentediensten.